നിയോഗം

By | July 31, 2015

അപരിചതനെങ്കിലും മറവി പൂണ്ട ചോദ്യമുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍
അക്ഷരങ്ങളെനിക്കു വഴി തരുന്നു.

0 thoughts on “നിയോഗം

Leave a Reply