അനന്തസാഗരം

കിനാക്കളില്‍ സാഗരം ഉറങ്ങുന്ന നദിക്കറിയാം നാളെയുണരുമ്പോള്‍ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന അനന്തസാഗരത്തിലണയാമെന്ന്.

ആ നിനവിന്‍ ഭാവമോ
നിന്നലകളിന്‍ താളലയം
അതോ ഇനിയൊരുനാളിലെന്നെ
കരുവാക്കി ചിന്തിച്ചുവോ നീയും

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “അനന്തസാഗരം

 1. thecucumbercity

  January 8, 2016 at 5:42am

  May I know you the time you wrote this, or the time you got this idea, Like evening, morning night ?

  Permalink  ⋅ Reply
 2. thecucumbercity

  January 8, 2016 at 5:43am

  both of them this one and the Spandanam

  Permalink  ⋅ Reply
 3. thecucumbercity

  January 8, 2016 at 5:48am

  Don’t be afraid nothing harmful. 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • thecucumbercity

    January 8, 2016 at 5:53am

    Please.

    Permalink  ⋅ Reply
   • thecucumbercity

    January 8, 2016 at 5:53am

    And it awaits a surprise

    Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply