സ്പന്ദനം

നിദ്രയുടെ വാതായനങ്ങളിലൂടെ ഇമ വെട്ടാതെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കണ്‍ചിമ്മിക്കൊണ്ടതു നിസ്സംഗമാവുന്നുവോ ?

ആ മിഴികളിന്‍ സ്പന്ദനമന്യ-
മെന്നാകിലുമലയുന്നൊരെന്‍
മനതാരിന്‍ സ്പന്ദനമറിയാതെ
പോകുമോ ശാരികേ നീയും

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “സ്പന്ദനം

 1. thecucumbercity

  January 8, 2016 at 5:42am

  May I know you the time you wrote this, or the time you got this idea, Like evening, morning night ?

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   January 8, 2016 at 5:43am

   ha.. enthanu suhruthe inganoru chodyam..;)

   Permalink  ⋅ Reply
   • thecucumbercity

    January 8, 2016 at 5:44am

    kryam undu , surprise aanu, tell me 🙂

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     January 8, 2016 at 5:54am

     hmm.. in fact i wrote those two 7 or 8 years back, may be even 10 years back.. Frankly, i just can’t recollect the timings I wrote it.. Most probably in the evening or night as day will be busy at office..

     Permalink  ⋅ Reply
     • thecucumbercity

      January 8, 2016 at 5:56am

      ok thats it. Thank You so much.

Leave a Reply