കനല്‍

ഒരേ സമയം സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും പാടില്ലെന്നതു ഏതു വിധികര്‍ത്താവിന്‍റെ നിശ്ചയം..

വീണ്ടും വീണ്ടും നീയെന്നെ പുണര്‍ന്നപ്പോഴും
കനലായെരിയുന്നൊരെന്‍ മനസ്സിനെ
നീയറിഞ്ഞതേയില്ല
എന്‍റെ വിരലുകള്‍നിന്നെ തഴുകിയുറക്കിയപ്പോഴും
ഉറക്കം വറ്റിയൊരെന്‍ മിഴിയിണകളെ
നീയറിഞ്ഞതേയില്ല

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “കനല്‍

Leave a Reply