ഛായം തേച്ച കണ്ണുകള്‍

വിവര്‍ണ്ണമായ വിണ്ണിനു നിറം കല്പ്പിക്കുവാനോ ഛായം തേച്ച കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കുന്നത്?

കാറ്റില്‍ ലയിച്ചൊരീണവും
ഈണത്തിലലിഞ്ഞൊരാ തെന്നലും
ഒന്നിച്ചൊഴുകീ ഭൂമിയെ
കുളിര്‍പ്പിക്കാനെന്നപൊലെ

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “ഛായം തേച്ച കണ്ണുകള്‍

Leave a Reply