ഞാന്‍ ആരു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കും ?

എന്‍റെ ഹൃദയം എന്നോട് പറഞ്ഞു “അരുത്”,

പക്ഷേ അത് കേള്‍ക്കാന്‍ മസ്തിഷ്കം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.

ഞാന്‍ ആരു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കും ?

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “ഞാന്‍ ആരു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കും ?

  • Author

   Akhila

   April 5, 2016 at 11:06am

   thanks a lot. i just created the picture using Microsoft clip art and power point.
   And the post is about emotions and intelligence. It’s Malayalam, my mother tongue. converted as below.
   To whom should I listen ? my heart told me ‘don’t do’. But my brain was unwilling. To whom should I listen . That’s it..

   Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply