ഒരു ഗര്ഭസ്ഥ ശിശു

ശരത്കാലസന്ധ്യതന്‍ കുളിരിലിന്നെന്നമ്മ-

തന്നുദരത്തില്‍ വെട്ടം വിടരും നാളെയെ

പൂകുവാന്‍ ധ്യാനിച്ചു ഞാനുറങ്ങി.

കനിവിന്‍ നനവൂറുമായിരം നയനങ്ങ-

ളൊന്നൊന്നായ് മിന്നിമറഞ്ഞെന്‍

കനവിലും നിനവിലും.

നാളെയാ മിഴികളിന്‍ തലോടലിലെന്‍

ചുണ്ടില്‍ വിടരും മലരിന്‍ നറു-

മണമോ അവര്‍ക്കേറ്റം പ്രിയം

വിടരാന്‍ വെമ്പുമൊരാമ്പലിന്‍ മുകുളമായ്

വൈകാതെയണയും നിലാവിനെ

ധ്യാനിച്ചു വീണ്ടും ഞാനുറങ്ങി..

let me update this post with the translated version.

considering the request of my friends, I tried to translate this into English.

but I am understanding that it is really difficult to translate the emotions…I am sorry if I made it too bad 🙁 

Baby in it’s mother’s womb

Enjoying the cold evening, I slept

In my mother’s womb awaiting

To see the morning sun.

Thousands of sweetie sweetie eyes

Flashed one after another

In my Lovely dreams.

Is it the roses upon my lips,

Bloomed with their pats

Which they like the most.

Again I slept in my prayers as if

Like a bloom of water lily

Expecting to wake up soon.

 

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “ഒരു ഗര്ഭസ്ഥ ശിശു

 1. rajivbakshi

  April 14, 2016 at 5:28am

  I am putting my comments . But for readers like me , who follow you , please translate the poem or story you wrote in English . Which is this language ?

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 14, 2016 at 6:02pm

   This is Malayalam, my mother tongue. Let me try translation

   Permalink  ⋅ Reply
   • Author

    Akhila

    April 19, 2016 at 4:54pm

    I tried to translate this into English.

    but I am understanding that it is really difficult to translate the emotions…I am sorry if I made it too bad 🙁

    Permalink  ⋅ Reply
 2. chithankalai

  April 14, 2016 at 7:03pm

  Is there any translation possible? I don’t believe in Google translate- which does not bring the inner subtle nuances of any poem for that matter.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 15, 2016 at 4:14am

   translation.. hmm.. I am trying, but donno whether translated version can catch the inner meaning..

   Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 19, 2016 at 3:58pm

   I tried to translate this into English.

   but I am understanding that it is really difficult to translate the emotions…I am sorry if I made it too bad 🙁

   Permalink  ⋅ Reply
 3. anaghamurali

  April 15, 2016 at 9:32am

  he…he dear nice lovely…..I too wish I can write well in Malayalam…

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • anaghamurali

    April 15, 2016 at 9:37am

    you are really good….its been long since i read malayalam…..keep writing….

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author
     • anaghamurali

      April 15, 2016 at 9:39am

      obviously…..but if i write all I get is spelling mistakes….and knocks from mom…

     • Author
  • Author
  • Author

   Akhila

   May 9, 2016 at 7:04am

   my pleasure.. you are always a constant support for me..

   Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply