ജീവിതം..

ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു.

പറഞ്ഞവരത് മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല.

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നല്കിയിരുന്നു.

അതുപയോഗിക്കാത്തത് ആരുടെ പിഴയാണ്?

ഈ പിഴയെല്ലാം കൂടി എന്നാണടച്ചു തീര്‍ക്കുന്നത്?

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “ജീവിതം..

 1. dvaal

  May 13, 2016 at 10:19pm

  This style of writing is so beautiful I wish I could understand it. Sadly, I can’t. I wish language barriers were not a problem. All people should try to speak more languages. It impresses me -how you do that.
  fiddledeedeebooks.wordpress.com

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   May 14, 2016 at 9:11am

   thank you.. i can understand the feelings behind your words.. this is malayalam, my mother tongue..

   Permalink  ⋅ Reply
 2. Shalini

  May 15, 2016 at 8:29pm

  I know nothing about the text but what i like the most is the semi heart shapes that spread love within a language ^_^

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   May 15, 2016 at 9:04pm

   you are really be best support my dear Shalini.. thanks a lot..

   This is my mother tongue, Malayalam.
   Where is your native place..?

   Permalink  ⋅ Reply
   • Shalini

    May 15, 2016 at 9:41pm

    Am a Mountain girl, From Uttrakhand . Visit sometime, you’ll love the place and song – Beru pakko baar maasa (A fruit that grows all 12 months) 😉

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     May 15, 2016 at 9:45pm

     oh.. I am proud to have a mountain girl in my network 😉
     so what are you doing..?
     also welcome to the God’s own country..

     Permalink  ⋅ Reply
     • Shalini

      May 16, 2016 at 6:29pm

      Wow… Kerala, it’s in my to travel list. Thanks !

     • Author

      Akhila

      May 16, 2016 at 9:51pm

      is it.. so do let me know when you visit here..?

     • Shalini

      May 16, 2016 at 9:54pm

      For sure, even am big fan of coconuts & Kozikodan wheat halwa (apologies if spelling is wrong) now i’ve more good reasons to be there soon 😉

     • Author

      Akhila

      May 16, 2016 at 10:00pm

      Really.. so let me know that reasons…;)
      anything secret..?

     • Shalini

      May 17, 2016 at 8:37am

      Hhaa.. No nothing secret as such 😉

     • Author

Leave a Reply