പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

പ്രണയം മൌനമാണ്. അതിന്‍റെ സാന്നിധ്യമറിയാന്‍ ശബ്ദമില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം. അതറിയുന്തോറും പ്രണയത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

നേരെമറിച്ച് ആ വാക്കുകള്‍ക്ക് ശബ്ദം വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്തോറും പൊരുത്തമില്ലായ്മയുടെ ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

Considering your requests, I am translating this..

Love is quietness. Its presence can be sensed on appreciating the meaning of those speechless words. Realizing the same, the intensity of love will be snowballing day by day.

On the other hand, if it is demanded to have voice for those words, the depth of disjoint will be increasing.

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

 1. Author
 2. Author

  Akhila

  June 8, 2016 at 11:07am

  thanks mahesh.. it is all about love, the unspoken love..

  Permalink  ⋅ Reply
 3. pins & ashes

  June 8, 2016 at 11:14am

  I would add, a deeper sense of “pranayam” knows that the unspoken is love, it needs no words, it needs just vibes..:)

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   June 8, 2016 at 11:38am

   thanks Ash.. yes it just need vibes…it will speak for itself..

   Permalink  ⋅ Reply
 4. myheartbeats4ublog

  June 8, 2016 at 11:44am

  Hi.. yet another beautiful one! True – Silent love speaks volumes, the unspoken words augmenting its intensity ….but then,….

  Permalink  ⋅ Reply
 5. Author
 6. avinamdar

  June 8, 2016 at 8:45pm

  Have you not read my last post Akhila ! Lost in translation……Please translate all those lines….I want to know ! Haven’t you heard, curiosity kills the cat. I’m a cat and this is killing me 😛

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   June 8, 2016 at 10:12pm

   thank you so much.. I read your post now..hmm.. frankly speaking i am afraid, if I translate, the emotions behind the words will be lost..
   anyway it is about the beauty of unspoken love..

   Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   June 9, 2016 at 9:29am

   ha ha.. it is in my mother tongue.. and it is about unspoken love..

   Permalink  ⋅ Reply
 7. Author

  Akhila

  June 9, 2016 at 4:33pm

  oh my little fairy.. if I translate it, I am afraid , the emotions behind the write up will be lost.. any way let me try..

  Permalink  ⋅ Reply
 8. Author
 9. Author

  Akhila

  June 9, 2016 at 5:31pm

  my little fairy.. finally I did it..have a look

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply