പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

hmm.. I translated the language, but the emotions..?

This entry was posted in Love.

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

 1. Author

  Akhila

  June 9, 2016 at 5:36pm

  you are most welcome mahesh..you are absolutely right in understanding the speechless love.. and thank you friend..

  Permalink  ⋅ Reply
 2. elaine

  June 9, 2016 at 6:11pm

  sometime being speechless can kill the love…..

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • elaine

    June 10, 2016 at 10:44am

    i don’t think so…but people get misunderstood between incidental like and true love

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     June 10, 2016 at 10:47am

     yes.. that misunderstanding might arise out of silly fascinations..

     Permalink  ⋅ Reply
  • pins & ashes

   June 9, 2016 at 6:55pm

   Try translating once again, verbatum alla.. the essence of it in English.. 🙂 (parajuneullu tto)

   Permalink  ⋅ Reply
   • pins & ashes

    June 9, 2016 at 7:04pm

    … When you and I are together there is love
    There is love even when we are together but are quiet
    it sits between us, silently running from you to me, me to you..
    Unspoken,
    it is there in your smile..
    I see it twinkling in your fingertips when you type..
    ssshhhhhh! don’t say a word …

    Permalink  ⋅ Reply
   • Author
  • Author
 3. Author

  Akhila

  June 9, 2016 at 9:44pm

  you are my little fairy…but i think i could translate only the language, not the soul..

  Permalink  ⋅ Reply
 4. Shalini

  June 9, 2016 at 10:10pm

  You no need to translate it, mere title sums the emotions even though i am unable to decipher Malayalam 😉

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   June 9, 2016 at 10:58pm

   oh.. that’s so kind of you.. thanks dear..

   Permalink  ⋅ Reply
 5. Author
 6. Author
  • Author

   Akhila

   August 30, 2016 at 11:51am

   thanks…may be it is the beauty of silent love, i was just a medium…

   Permalink  ⋅ Reply
   • ambutvlm

    August 30, 2016 at 3:25pm

    WordPress പോലുള്ള ഒരു internationl canvas ൽ മലയാള രചനകൾ കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും തന്നെ പുണ്യം. അതിൽ തന്നെ മനോഹാരിയായ താങ്കളുടെ ലളിത രചനകൾ ഹൃദയഹാരിയാണ്. ഇനിയും മലയാള രചനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    Permalink  ⋅ Reply
 7. Author
  • ambutvlm

   August 30, 2016 at 10:42pm

   തിരുഇല്ലം ശോഷിച്ച് ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലം, കേരള ദേശത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ശ്രീ പരശുരാമസ്വാമി യുടെ അമ്പലമുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടം ബലിതർപ്പണത്തിന് പ്രശസ്ഥമാണ്.

   Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply