മുളനാദം

തെന്നലെന്‍ ചാരെയണയുമ്പോ-
ളൊരു നാദമായി ഞാനൊഴുകി
തെന്നിയണയും തെന്നലിന്‍
കൂട്ടായൊരു മുളനാദമായൊഴുകി

ഒരുകാലത്ത് കണ്ണന്‍റെ ചുണ്ടിലെ രാഗത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഓടമരങ്ങളുടെ മര്‍മ്മരം ഇരമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടികളുടെ അലര്‍ച്ചയില്‍ അലിഞ്ഞില്ലാതായി. ഒരു നിമിഷം ഏകയായി ആ മര്‍മ്മരത്തില്‍ ലയിച്ചില്ലാതായെങ്കില്‍…

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “മുളനാദം

  • Author

   Akhila

   July 4, 2016 at 2:23pm

   Good question.. hmm.. but let me try to answer… lol

   Permalink  ⋅ Reply
 1. shilpamohan5

  July 3, 2016 at 3:59pm

  Nice chechee..angane endellamo illathayippoyirikkunnu lle,arinjathum ariyathathumayi endokkeyo…

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   July 4, 2016 at 2:05pm

   true dear.. you captured my feeling correctly.. we have moved into a busy world losing those sweetest things..

   Permalink  ⋅ Reply
 2. chembaneer

  July 3, 2016 at 9:10pm

  Malayalathilulla kavithakal kanumbol swantham veetil poyapolulla sukhamanu…nannayittundu Akhila

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   July 4, 2016 at 2:01pm

   thanks Sukanya.. your words really mean a lot.

   Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   July 4, 2016 at 2:02pm

   thanks Hari..is it a kavitha.. i donno.. but I know it is the pain of my heart..nostalgic heart..

   Permalink  ⋅ Reply
 3. Author

  Akhila

  July 4, 2016 at 2:06pm

  ha ha..if i translate this , malayalee readers will definitely kick me out of the blogosphere because of my excellence in translating emotions..lol

  Permalink  ⋅ Reply
 4. Author
 5. Author
 6. Author

  Akhila

  July 7, 2016 at 1:44pm

  thank you Sahodara..in fact this is from a techiworld.. there we have a bamboo tree near our building

  Permalink  ⋅ Reply
 7. Author
 8. chithankalai

  July 10, 2016 at 10:18pm

  So, I am not alone! I know certain things are ‘said better’ in the mother tongue. But try your best to translate… When I was editing a Tamil journal I carried translations of Pavithran theekkunni, Mukunthan to name a few. N D Rajkumar translated them, if I remember correct. This is what ‘sharing’ is all about Akhila. One John Smallshaw should be brought here while a Pavithran should be transferred to a poetry camp in
  the banks of Thames.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   July 10, 2016 at 10:19pm

   yeah.. true.. i really appreciate your suggestion..let me see what best can be done

   Permalink  ⋅ Reply
 9. Nisthur Anadi

  July 15, 2016 at 11:41am

  i donot know about this poem is all about , but believe if its from you its awesome

  Permalink  ⋅ Reply
 10. Manu Michael sdb

  August 4, 2016 at 9:46pm

  നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നലകൾ! ഇല്ലാതായ നന്മകൾ… അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം …

  Permalink  ⋅ Reply
 11. Manu Michael sdb

  August 4, 2016 at 9:59pm

  U r views about things r realistic. U seems to long for the childhood, which we had (or had a little) and what the generations to come have lost for ever

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   August 4, 2016 at 10:05pm

   yeah.. we entered into a busy life and rarely get such odd moments of silence in a busy life

   Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply