നിശാശലഭം

സൂര്യനണയും നേരമൊരുതിരി

വെട്ടം തെളിച്ചു ഞാനിന്നലെ-

യെന്‍ ദൈവങ്ങള്‍ക്കു കൂട്ടായ്.

അന്നേരമെന്‍ കണ്‍മുന്നില്‍ വന്നു

പതിച്ചാ, ദീപത്തിനുള്ളിലാ-

യൊരു പാവമാം നിശാശലഭം.

ഇനിയുമുരുകാത്ത നെയ്ത്തിരി

തന്നോരത്തായ് കര കയറാന്‍ വഴി-

യില്ലാതുഴന്നൊരു മിണ്ടാപ്രാണി.

പൊള്ളുമെന്നോര്‍ത്തില്ലന്നേരം ഞാന്‍

നീട്ടിയ വിരല്‍ത്തുമ്പിലേറിയാ ശലഭം

വീണ്ടുമൊരു പുതുലോകത്തിനായ്.

 

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “നിശാശലഭം

  • Author

   Akhila

   August 2, 2016 at 11:17am

   thanks Sreejith.. it was something happened a few days back..

   Permalink  ⋅ Reply
 1. theonlysup

  August 2, 2016 at 10:44am

  Nice because ur writing are generally good. 🙁 smiley because no translation provided

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • theonlysup

    August 2, 2016 at 11:15am

    What else can I say since I do not understand malayalam writing 🙁

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     August 2, 2016 at 11:20am

     true..and i am really thankful to you as you had the patience and care to comment on the same..

     Permalink  ⋅ Reply
     • theonlysup

      August 2, 2016 at 11:28am

      Thank u 🙂 please brief me on the poem in the simplest way

     • Author

      Akhila

      August 2, 2016 at 11:33am

      oh..two days back i was lighting the lamp in my pooja room. somehow a small insect fell into the lamp. Found it struggling to escape. I had nothing other than my hands to save it. Even though my hands were a little burnt, the insect was safe and flew away.. that’s all

     • theonlysup

      August 2, 2016 at 11:35am

      Ah nice.. That’s all we can do.. 🙂 u might have described it nicely in ur mother tongue..

     • Author

      Akhila

      August 2, 2016 at 11:36am

      hmm.. i feel more comfortable while i note it down in my mother tongue

     • pins & ashes

      August 2, 2016 at 12:01pm

      ente koche… athinte oru bhavanayil angleya bashayail ezhuthu.. 🙂

     • Author

      Akhila

      August 2, 2016 at 3:12pm

      sorryy..malayalathil ezhuthan paranjal njan ezhutham, engish l ezhuthan paranjalum ezhuthumm.. but never ask me to mix both/translate one to other…bhagyathinu he didnt ask me to translate it, he just asked me to explain it briefly..lucky me..hehe

     • Nisthur Anadi

      August 2, 2016 at 4:30pm

      Wow that’s beautiful.
      You saviour of little creature.

      You did excellent job.

      Converting into poem , that’s very sensitive part of you.

     • Author

      Akhila

      August 2, 2016 at 4:31pm

      oh.. no.. nothing big as such..anyway, that night i wrote this

 2. Author

  Akhila

  August 2, 2016 at 11:14am

  thanks sanjay..I am glad that you liked it..

  Permalink  ⋅ Reply
  • Sanjay M Bhaskar

   August 2, 2016 at 12:20pm

   You are welcome☺

   Permalink  ⋅ Reply
 3. pins & ashes

  August 2, 2016 at 12:00pm

  pollumenorthakathe oru mindapraniye rakshichu.. kollallo.. ethu hai, ethu viral? type okke cheyyan pattunundalo?

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   August 2, 2016 at 3:14pm

   not a big deal..just a small incident as well as a small accident..but those lines danced around me that night..so why not post it..

   Permalink  ⋅ Reply
 4. Nisthur Anadi

  August 2, 2016 at 3:42pm

  I don’t know what should I say ? Don’t understand the language.

  All the very best for this post.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   August 2, 2016 at 4:25pm

   thanks a lot..you will get the essence if you can read my reply to Sup

   Permalink  ⋅ Reply
 5. Author

  Akhila

  August 2, 2016 at 4:28pm

  as aswahy tells, i am very bad in converting emotions from one language to another…so i didnt take an attempt. instead just explained the content in brief as sup demanded.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Nisthur Anadi

   August 2, 2016 at 5:01pm

   That’s tough job to convert any emotion from mother tongue to any other language.

   I can understand. Difficult to choose words, flow, sentiments. Soul of the emotion missed in translation.

   Permalink  ⋅ Reply
 6. Shalini Sharrma

  August 3, 2016 at 10:33am

  Beautiful this bell is 🙂
  And in order to understand what’s in the words, i searched 15 mins for this sup you mentioned in your earlier comments 😛 Finally, i got it and surely an act of good deed you did ! Keep up the good karma !

  Permalink  ⋅ Reply
 7. Author

  Akhila

  August 3, 2016 at 7:53pm

  ayyayyo.. enneyangu kollu.. i am going to delete that comment given to sup..

  Permalink  ⋅ Reply
 8. Author
  • Author
 9. Author
  • anand

   August 5, 2016 at 5:29pm

   Ohh I misspelled.. not actually .. why you think so??

   Permalink  ⋅ Reply
   • Author

    Akhila

    August 5, 2016 at 5:30pm

    oh…simply finding you liking my posts continuously..

    Permalink  ⋅ Reply
    • anand

     August 5, 2016 at 7:16pm

     Hahaa .. just went through them as I was not here for sometime .. 🙂

     Permalink  ⋅ Reply
 10. Author

  Akhila

  August 7, 2016 at 6:46pm

  he he.. translation, i wont do.. if i do that, you people will kick me out of the blogging world.. because of the “excellence ” in my translation of emotion..

  Permalink  ⋅ Reply
 11. Author

  Akhila

  August 8, 2016 at 9:56am

  in some of my earlier comments, i had explained it in brief.. may not be the actual translation..

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply