ശിലയും ശില്പ്പവും

ഒരു വാക്കിലുമുരുകാത്ത

ശിലയാവാനാശിച്ചു ഞാന്‍

ഒരു നോക്കിലുമലിയാത്ത

ശില്പ്പമാവാനോര്‍ത്തു ഞാന്‍.

ഓരോ ശിലയിലുമാത്മാവു കണ്ട

നാളൊരു ശില്പ്പിയായി ഞാന്‍.

ശിലയാവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാന്‍

ശില്പ്പമാവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാന്‍

ശിലയില്‍ ശില്പ്പം പണിയുമൊരു

കല്‍മണ്ഡപത്തിന്‍ ശില്പ്പിയായി ഞാന്‍.

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “ശിലയും ശില്പ്പവും

 1. myheartbeats4ublog

  August 15, 2016 at 9:12am

  Nice one, shilpeee…only be careful when you carve out a shilpam out of that shila, avarude hridayathinu poral elkaathe nokkane

  Permalink  ⋅ Reply
 2. pins & ashes

  August 15, 2016 at 10:01am

  the rest of india wants a translations, and a few Malayalees like me too.. too lazy to read Mal in the morning!

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   August 15, 2016 at 2:05pm

   i am leaving the translation to malayalee readers..the lazy you too included..

   Permalink  ⋅ Reply
   • pins & ashes

    August 15, 2016 at 2:57pm

    (A literal translation)

    I wanted to be like that stone that does not melt under words …
    I wanted to be that sculpture that does not melt under a gaze ..

    I became that sculptor who saw a soul in every stone (I carved)

    I dreamt of becoming a stone
    I dreamt of becoming a sculpture
    However, I ended up being a scultpor who created sculptures out of stones

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     August 15, 2016 at 3:01pm

     thumbs up..
     a little edition in first line ‘added a not’

     Permalink  ⋅ Reply
 3. Jackie Jain

  August 15, 2016 at 12:36pm

  Happy Independence day Akhila. But I am unable to understand the language. Even though I know Telugu, I find no link in between these two languages.

  Have a great week ahead. 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   August 15, 2016 at 2:03pm

   Thanks Jackie..happy independence to you too..
   this is malayalam, my mother tongue..

   Permalink  ⋅ Reply
 4. Author

  Akhila

  August 15, 2016 at 2:04pm

  some thoughts…man proposes, god disposes..thanks Bikram

  Permalink  ⋅ Reply
 5. Author

  Akhila

  August 15, 2016 at 2:07pm

  oh.. sumit.. after a long gap, you are back and asking me to translate..
  okay, i will translate the entire stuff like this ‘ man proposes, god disposes’

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   August 15, 2016 at 3:10pm

   why dont you put your hands to translate this…?

   Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     August 15, 2016 at 3:42pm

     ha ha..njan kai vechalum bhangiyillenna ash parayunnathu.. athondu, i stopped translating.. see her translation..

     Permalink  ⋅ Reply
 6. Author

  Akhila

  August 15, 2016 at 3:05pm

  hmm..literal translation wont do justice to the underlying emotions.. that’s why i stopped translating.. now you understood why i didnt take that chance..

  Permalink  ⋅ Reply
  • pins & ashes

   August 15, 2016 at 3:08pm

   haha! it does give the essence… ! let’s see. somebody else can work on this and do another one. it will be fun reading the different versions..

   Permalink  ⋅ Reply
 7. pins & ashes

  August 15, 2016 at 3:19pm

  I wanted to be

  A stone with a soul
  A sculpture with a heart

  And I became the sculptor …
  The sculptor who carved out soulful sculptures from soulful stones

  I became the sculptor who breathed life into stone

  (The picture and the post has changes in the shilpi part alle)

  I sleepy.. Me off! Chumma oru rasam

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • pins & ashes

    August 15, 2016 at 3:22pm

    this is not a literal translation, therefore.. ! baaki after I wake up, hope somebody else comes by and does a better job of translating it.. literal or otherwise.. gn

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     August 15, 2016 at 3:23pm

     gn…njanoru shilayay..shilpamay,…ninne thazhukiyurakeedam..

     Permalink  ⋅ Reply
  • pins & ashes

   August 15, 2016 at 3:55pm

   Vicky are you game ..let’s wait. Where is the mistake which line..now I fins the spelling of sculptor is missing a t in a line somewhere

   Permalink  ⋅ Reply
   • vicky

    August 15, 2016 at 5:20pm

    I never wanted to be a stone,
    a stone that melts for
    the magical spells of love,
    I wanted to be the
    Koh -i- Noor
    the queen of diamonds.

    I wanted to be a sculpture
    that withstands the gaze
    of the most charming eyes,
    I wanted to be the
    David of Michael Angelo.

    I wanted to be a painting
    that stays mysterious
    for centuries,
    I wanted to be the
    Mona Lisa of Leonardo.

    I wanted to be a diamond
    I wanted to be a sculpture,
    I wanted to be a painting,
    I wanted to be a masterpiece.

    In the end..
    with all those dreams in the heart
    life made me a sculptor,
    a sculptor who gives life to the stones I carve

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     August 16, 2016 at 10:52am

     this is a totally different version, but still ensuring the essence completely..thumbs for your romantic touch…
     why don’t you post it..?

     Permalink  ⋅ Reply
 8. Author
 9. Author
 10. Author
 11. Author
 12. G.Radhakrishnan Poonthura

  August 30, 2016 at 12:01am

  ഒരു യഥാർത്ഥ ശില്പിക്കു മാത്രമേ ഇത്തരം കാവ്യ ശില്പങ്ങൾ കൊത്താൻ കഴിയൂ ! മനോഹരം.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   August 30, 2016 at 11:52am

   thank you sir…really glad with your words…

   Permalink  ⋅ Reply
 13. anand

  October 22, 2016 at 9:08am

  Kavya Bhavana…Kondu u are gifted .. 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • anand

    October 22, 2016 at 8:39pm

    Nannayit pokunuuu ellam .. ningal endh cheyynunu ippo . I mean profession

    Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply