കാര്‍മുകില്‍ വിരഹം

എന്നെപ്പുണരും കാര്‍മുകില്‍ വിരഹമൊരു

മഴയായെങ്കിലെന്നേറെ കൊതിച്ചു ഞാന്‍

പാതി കൂമ്പിയ മിഴികളേറെ പണിപ്പെട്ടു

തുറന്നിട്ടുമൊന്നും കാണാനില്ലാതുഴന്നു ഞാന്‍

ഇരുട്ടിനെ ഭേദിച്ചൊരു മിന്നല്പ്പിണരായെന്‍

പ്രാണന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കില്‍….

..രാവന്തിയോളം നിന്നെത്തേടിയലഞ്ഞൊരു

രാപ്പാടി പിന്നെയും നിശബ്ദമായ് പാടീ:

“നിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം പ്രണയമോ പ്രതികാരമോ,

എന്തിനെന്നെ നീ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നു”

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “കാര്‍മുകില്‍ വിരഹം

  • Author
    • Author

     Akhila

     September 30, 2016 at 10:47am

     is there a bat in your dp.. at the very first look, it appeared to be the face of a girl..

     Permalink  ⋅ Reply
     • Josh

      September 30, 2016 at 10:48am

      Haha! Yeah BatMan !! 😀

 1. boundlessblessingsblog

  September 30, 2016 at 11:12am

  GM, Akhila. This post looks like it is only for a few. How to understand this language so just look at the alphabets.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • myheartbeats4ublog

    September 30, 2016 at 12:02pm

    virtual/semi-virtual aayathu kaaranam ippo ‘fairy lady’ aanu.. real avumbo ‘fiery lady’ aavum

    Permalink  ⋅ Reply
 2. Author

  Akhila

  September 30, 2016 at 12:33pm

  Ya….shhhhh….try to learn malayalam

  Permalink  ⋅ Reply
 3. Author

  Akhila

  September 30, 2016 at 12:42pm

  So be ready with a pen and book…i will be back in a short while with a bamboo stick

  Permalink  ⋅ Reply
  • prashantt

   September 30, 2016 at 12:48pm

   Fiery lady back in action again,i mean threatening me before giving the classes.I will arrange book & pen but please come with coffee thats more popular of south instead bamboo stick ;p

   Permalink  ⋅ Reply
 4. Joker Shayar

  September 30, 2016 at 1:13pm

  “very nice embroidery” 😀

  that’s what i can say as i can’t read this language :p and i was looking for translation in comments lol

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   September 30, 2016 at 2:25pm

   rofl…such a sweet comment which i can have ever upon my mother tongue…

   Permalink  ⋅ Reply
 5. Author
 6. Author

  Akhila

  September 30, 2016 at 4:43pm

  yes dear.. language is not required to express love.. isnt it..

  Permalink  ⋅ Reply
 7. Author

  Akhila

  September 30, 2016 at 5:03pm

  ha ha.. thank you TM..
  A nightingale asks ” i donno whether your path is on love or revenge. why are you hurting me without killing me”

  Permalink  ⋅ Reply
 8. Mohammed Ihjas :)

  September 30, 2016 at 6:08pm

  I think your Malayalam posts have an edge over the English 🙂 Concise and enjoyable.

  Sometime it is difficult to understand Whether it is revenge or love.

  But always be positive separations help to grow the love deep inside the heart.

  Muhabbat bhi zarrori di, Bichadna bhi zarrori di 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
 9. Author

  Akhila

  October 1, 2016 at 8:30am

  ha ha .. i know, you are laughing seeing the “embroidery”

  Permalink  ⋅ Reply
 10. skd

  October 1, 2016 at 5:19pm

  Sathyangalokke arinjeedumenkilum dukham varumbol karanju pokunnu….. But, this girl is good. A hi-fi to you akhila. However, i felt the kavitha is not over…. so…

  Permalink  ⋅ Reply
  • skd

   October 1, 2016 at 5:20pm

   add ‘Usually’ at the beginning of the above msg:)

   Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 2, 2016 at 11:16am

   Yes…you are right..it’s not over..can you fill up?

   Permalink  ⋅ Reply
   • skd

    October 2, 2016 at 9:25pm

    ayyo ….paniyaayi! athrakkokke veno;)

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author
     • skd

      October 2, 2016 at 9:28pm

      athu sari! avide undo! vidmaattain? 🙂

     • Author

      Akhila

      October 2, 2016 at 9:29pm

      ha ha…njan ippo pokam.. but you need to fill up

     • skd

      October 2, 2016 at 9:32pm

      njan aadyam paranjathu thiricheduthhoottaa…:)

     • skd

      October 2, 2016 at 9:34pm

      [please give me some time, don’t know when…but one day I will fill it up! ]

     • Author

      Akhila

      October 2, 2016 at 9:35pm

      take your own time…but remember the challenge is on..

     • skd

      October 2, 2016 at 9:38pm

      sammathichu…pettoo njan 🙂 [Noted this in my list!]
      btb, you i did sent a linkedin req to you. Did you get?

     • Author
    • Author

     Akhila

     August 5, 2018 at 7:44pm

     You added meaningful insights to my lyrics…thanks a ton.. It was wonder for me to know you came up with that even after 2 years..without forgetting the same..

     Permalink  ⋅ Reply
     • skd

      August 5, 2018 at 7:58pm

      Thank you! Btb, that time i added few lines and kept in my notes. Saw that today and was in a mood to write after an interval… Also thought of suprise you! Happy that you liked it…

 11. Author

Leave a Reply