ഞാനെന്ന സത്യം

ഞാനാണു നീയെന്നഹന്തയോ

നിന്നെയേറ്റം ഭ്രമിപ്പിച്ചിടുന്നു

ഞാനെന്ന സത്യം ക്ഷണികമെ

ന്നെന്തേ നീയിനിയുമറിഞ്ഞതില്ല

മേനി തന്‍ പുറംമോടി മിനുക്കി

ത്തുടച്ചു ഞാന്‍ ലയിപ്പിച്ചിടാം

നിന്നെയാവോള, മെന്‍വരുതി

യെലെന്നുമെന്‍ മനസ്സേ നിന്നെ

ഞാന്‍ പൂജിച്ചിടാം, ഞാനെന്ന

ദേഹി തന്‍ പ്രാണന്‍ വിടയാവോളം

മനസ്സേ നിന്നെ ഞാന്‍ കുടിയിരുത്താമന്യ

യാമൊരു ദേഹിയെത്തേടി നീയകലുവോളം

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “ഞാനെന്ന സത്യം

 1. Author

  Akhila

  November 11, 2016 at 10:15am

  i too wish..i am leaving it to mallu readers. i will spoil it if myself do the translation..;)

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Author

  Akhila

  November 11, 2016 at 10:33am

  athu matram ennodu parayalle ente chithre…mumpokke njan translate cheythathokke van kulamayatha..
  angha… can you give a try dear..? i am very bad in translating emotions…

  Permalink  ⋅ Reply
 3. Author

  Akhila

  November 11, 2016 at 10:57am

  etra time venelum edutho…please give a try…

  Permalink  ⋅ Reply
 4. Author

  Akhila

  November 11, 2016 at 10:58am

  thanks my little sis….innale ratriyil undaya ulviliyanu…;)

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   November 11, 2016 at 1:46pm

   thank you hari….may i tell one thing, instead of positive comments, it’s high time that you should reveal your critic style too 😉

   Permalink  ⋅ Reply
   • myheartbeats4ublog

    November 11, 2016 at 1:49pm

    you know i could be severely critical, starting with a ‘but’….but may I tell you some thing, it feels really nice to get a positive comment. btw, this poem was exceptionally nice(in my perception), akhila

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     November 11, 2016 at 1:54pm

     ya, i know that your but is a kind of disagreement..but never did i feel it in critic way..lol, may be your way of saying ‘no’ in a polite way…really an art..
     as you said, it’s nice to get positive comments..but it’s also puzzling like how could something be so nice…

     Permalink  ⋅ Reply
     • myheartbeats4ublog

      November 11, 2016 at 2:14pm

      hmmm…interesting thought, ‘how could something be so nice’?
      yes, that ‘but’ is perhaps my way of a polite …(idea for my next post – the art of telling no??)
      let me comrade, continue admiring the creative efforts of great guys like you…but

     • Author

      Akhila

      November 11, 2016 at 5:52pm

      you must write that post…you only can write that…

      again, but… this time what happened..?

     • Author

      Akhila

      November 11, 2016 at 5:59pm

      oho.. pinneyum….enne oru nagavalliyakkum..

     • myheartbeats4ublog

      November 11, 2016 at 6:04pm

      hahaha… but seriously, this poem was really good, sakhave!! aduthathu varumbo ente thani niram kaanam

     • Author

      Akhila

      November 11, 2016 at 6:05pm

      sheri, sammathichu..”this one was damn beautiful” 😉

 5. novelistbaba

  November 11, 2016 at 4:02pm

  i can’t read this……and i hate to not be able to…….because i know this will be beautiful. 🙂 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   November 11, 2016 at 5:50pm

   yes, it is beautiful. let me tell myself as long as you cannt read it..;)

   Permalink  ⋅ Reply
   • novelistbaba

    November 11, 2016 at 5:53pm

    Hehe…….no you are good with words……..and i have a follow up…..google failed to translate this! 🙂 🙂

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     November 11, 2016 at 5:55pm

     oh..you have a follow up.. i need to be cautious that there are someone trying to translate this, definitely not me..
     i am too bad in translating emotions…

     Permalink  ⋅ Reply
     • novelistbaba

      November 11, 2016 at 5:57pm

      Well how would i know that ….so how about you translate this and then we will see……

     • Author
  • Author

   Akhila

   November 11, 2016 at 6:04pm

   shhhhhh…. Ami with a loaded gun…run akhila…

   Permalink  ⋅ Reply
   • unsaid words

    November 11, 2016 at 6:05pm

    🙁 hahaha na na not like that but I feel helpless when I can’t comment on your posts

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     November 11, 2016 at 6:08pm

     leave this, until someone translate this. but there is a specific post demanding your words…check it out under the women category in my blog

     Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   November 11, 2016 at 10:54pm

   jeevithamoru sahithyakalariyalle aniya…

   Permalink  ⋅ Reply
 6. Author

  Akhila

  November 12, 2016 at 11:14am

  thanks Ambu…you are right..sometimes in mother tongue only we can express those words deep from heart..

  Permalink  ⋅ Reply
 7. skd

  November 14, 2016 at 7:27pm

  kalakkeettta! ithokke evide vachirikkayaanu…poratte….poratte! 😉

  Permalink  ⋅ Reply
 8. Author

Leave a Reply