മഞ്ഞുതുള്ളി

തണുപ്പിന്‍ മൂടുപടമകറ്റി, മെല്ലെ

യെണീറ്റു ഞാന്‍, നിന്നെയലട്ടാതെ.

അന്നേരമാമിഴിയിണകളനങ്ങിയോ

എനിക്കായെന്തോ മന്ത്രിച്ചുവോ?

നിന്‍ ചുണ്ടിലെ ഹിമകണമാവാന്‍

വെമ്പിയെന്‍ മനസ്സിനെയടക്കി വീണ്ടു

മുണര്‍ന്നു ഞാന്‍, ഇത്തിരിവെട്ടത്തിലേ-

ക്കൊരലസമാം മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്.

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “മഞ്ഞുതുള്ളി

 1. Author

  Akhila

  May 20, 2016 at 10:24am

  My God..translation could be done. But it will be difficult to translate the emotions behind the poem

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   December 9, 2016 at 1:51pm

   ha ha.. it’s again jalebi, the one which you dont like

   Permalink  ⋅ Reply
 2. Author

  Akhila

  December 9, 2016 at 1:58pm

  not remembering everyone’s everything… but a few like you

  Permalink  ⋅ Reply
 3. Author
 4. Author
 5. Author
 6. Author

  Akhila

  December 10, 2016 at 9:46pm

  that yoga thing is “prana” meaning life breath or life energy

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply