I will never leave you alone

“എന്നും നിങ്ങളെന്‍റെ കൂടെയുണ്ടാവണം. എന്‍റെ കണ്ണടയുവോളും എനിക്കു നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം.”

ഇതൊന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞതല്ല. എവിടൊക്കെയോ കേട്ടു മറന്ന ചിലതു.
ഞാനതിനെ ഒന്നൂടൊന്നു മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചപ്പോള്‍ മറഞ്ഞിരുന്ന സ്വാര്‍ഥതയാണു കണ്ണില്പ്പെട്ടതു.

അതല്ലേ സത്യം?

എനിക്കു ജീവിക്കാന്‍ നിങ്ങളെ വേണം എന്ന അന്തര്‍ലീനമായ സത്യം. സ്വാര്‍ഥത നിറഞ്ഞ സത്യം.

——–

“Oh God, please don’t take him away from me as long as I am alive”

Such a lovely prayer, no..? What do you think..?

Here, someone is emphasizing that he/she can’t live without his/her soul-mate.

Can you see love there?

“No worries once your life is over, but what about your soul-mate? Can he/she live without you? Who will take care of him/her? Your life was safe as he/she was with you until your last breath. Now what will happen to him/her in your absence? You are least bothered on that as you are already dead. Isn’t it..? That’s why you are praying like “Oh God, please don’t take him away from me as long as I am alive”

Unfortunately my eyes could not trace the least bits of love over there. Is it not all about selfishness?

Instead I found this much thoughtful I will never get over the grief of losing you as you are my life breath. But moreover I love you and can never make you alone. So my Lord, please keep me alive atleast till his last breath so that my honey will never be alone”

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “I will never leave you alone

 1. Sha'Tara

  October 14, 2016 at 9:25am

  Love is essentially a selfish emotion. One loves because one wants something from… whatever or whomever. Love is about reciprocity: I give you, now you give me. Love says, “Why don’t you love me as much as I love you?” Love asks, “You say you love me, yet you do things you know are hurtful to me.” Love is a force of attraction for personal gain and mutual self-satisfaction.
  There is a much better approach to all of life, and that’s to be a compassionate being. Then the above prayers become meaningless, unnecessary. The compassionate being is there for the other and puts the self last. Also, the compassionate being has no soul mate, s/he has no need of one for compassion makes one complete in oneself through self-empowerment.
  My “two-bits” worth, Akhila… 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 14, 2016 at 10:13am

   thanks for your ‘two-bits’ shatara.. yes, really you mentioned two things, one is on the selfish love and the other on the selfless compassion..but i feel some stage is there in between the two, cannt define it, but i can experience it..

   Permalink  ⋅ Reply
 2. myheartbeats4ublog

  October 14, 2016 at 9:57am

  liked the post, liked the 09:25 comment too. love has an element of selfishness… but then, that perhaps adds to the sweetness of love. the last para too is fine…b

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 14, 2016 at 10:05am

   9.25 comment.. let me check..just started now..
   i agree that love has an element of selfishness, i donno how to define it.. may be it is not even selfishness, i just donno…

   but that truth hurts me a lot unknowingly..

   Permalink  ⋅ Reply
   • myheartbeats4ublog

    October 14, 2016 at 10:20am

    but then, ma’am, that is the bare truth of life…’my’ son/daughter/husband/wife/sister/brother/parents…here too, the ‘my’ casts a subtle shadow on the aspect of the associated ‘love’..

    ouch….and true, it hurts me too ma’am

    Permalink  ⋅ Reply
 3. elaine

  October 14, 2016 at 10:35am

  I have heard the first dialogue very commonly but yes Akhila the second statement is more thoughtful filled with innocent love (this i have noticed only once in an old malayalam movie of Oduvil Unnikrishnan) 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 14, 2016 at 10:45am

   yes, i remember that amma telling like that… athu sherikkum oru turning point ayrunnu

   Permalink  ⋅ Reply
   • elaine

    October 14, 2016 at 10:47am

    yeah… athu thanney…if such a mentality begin to exist between the better halves the relationships become more meaningful i believe 🙂

    Permalink  ⋅ Reply
 4. prashantt

  October 14, 2016 at 10:35am

  This is very emotional but i feel these emotions sometimes for my family though i am unmarried but this thought in wider perception comes to our mind for our close ones.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 14, 2016 at 10:43am

   true prashant..we could feel the true essence only on a wider perspective…

   Permalink  ⋅ Reply
 5. Shalini Sharrma

  October 14, 2016 at 12:25pm

  I don’t know if love is there because love can’t be selfish and love don’t decide fate for us, whether we’ll leave together or me before you. It’s just like love is in letting go that person and keeping that strength to go beyond the last chapter of your life. I may sound Gibberish so, excuse 😀

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 17, 2016 at 1:26pm

   ofcourse will read the link you shared.. thanks dear

   Permalink  ⋅ Reply
 6. ranjith17blog

  October 14, 2016 at 3:39pm

  Nice one. I somehow feel the film” Vicky Christina Barcelona” shows the opposite side of the track beautifully.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 14, 2016 at 4:06pm

   thanks Ranjith..you mean, that movie shows the selfless love..?

   Permalink  ⋅ Reply
 7. rommel

  October 14, 2016 at 4:58pm

  Deep inside, people in a relationship, especially those with kids, all think this way. It’s just too honest for anyone to say it.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
 8. Author

  Akhila

  October 14, 2016 at 5:15pm

  thanks Bikram..some who love you and want you dead…are you kidding..

  Permalink  ⋅ Reply
 9. Author

  Akhila

  October 14, 2016 at 5:19pm

  ashik..land of dreams l, language malayalm ano..;)

  Permalink  ⋅ Reply
 10. Author
 11. chembaneer

  October 15, 2016 at 12:07am

  മധുരം ചാലിച്ച് മൊഴിയുന്ന വാക്കുകളിൽ പലതും
  സ്വാർത്ഥമാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാൻ
  കാലത്തിനൊപ്പം നടക്കേണ്ടിവരും…ഒരുപാടു ദൂരം….

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 15, 2016 at 10:10am

   hmm… anginathe vakkukalonnumillatheyum pranayam ennum yuvathuam thudichu nilkkum..ille..?

   Permalink  ⋅ Reply
 12. skd

  October 15, 2016 at 6:19am

  Behind a love, there is a fear of losing it(so deep), this turns as ‘selfishness’ or ‘possessiveness’. It’s a chain reaction. Appo sari… Keep Smiling Selflessly… 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   October 15, 2016 at 10:06am

   fear of losing will be there.. even then don’t you find that last prayer more heart touching..

   Permalink  ⋅ Reply
 13. davekingsbury

  October 15, 2016 at 8:10am

  My mum’s parting message was, Be sad but not unhappy … I always did what my mum told me.

  Permalink  ⋅ Reply
 14. Author

  Akhila

  October 15, 2016 at 10:14am

  is it…your words made me a fresh start…

  Permalink  ⋅ Reply
 15. Author

  Akhila

  October 15, 2016 at 10:20am

  thanks Praja.. yes, they are almost same..

  Permalink  ⋅ Reply
 16. Author

  Akhila

  October 15, 2016 at 7:27pm

  true.. really glad as we share the same feeling shef..

  Permalink  ⋅ Reply
 17. Author
 18. Meenakshi Sethi

  November 11, 2016 at 1:45pm

  Only unconditional, unselfish love has the power to wish something like that….I agree with you on each and every word you wrote!

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   November 11, 2016 at 5:57pm

   thanks meenakshi…i know you can understand it in full essence..

   Permalink  ⋅ Reply
 19. boundlessblessingsblog

  January 20, 2017 at 2:38pm

  Hmm great Akhila though life is life and who knows who will go first so live your life with whoever comes in your life and have a blast and enjoy. Leave everything to your destiny.

  Permalink  ⋅ Reply
 20. spudbudette

  January 20, 2017 at 8:33pm

  Great insight. I am thankful that God never answers prayers only because we ask. He would cease being God – He would be our genie. Blessings!

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   January 20, 2017 at 10:41pm

   Yes..exactly, he has his own calculations, that we can’t understand

   Permalink  ⋅ Reply
 21. Author

  Akhila

  January 20, 2017 at 10:09pm

  Thanks liza.. I love your belief. And yes, it makes me at a little better position even though it’s disheartening to leave the loved ones…

  Permalink  ⋅ Reply
 22. Author
 23. boundlessblessingsblog

  January 20, 2017 at 10:22pm

  Yes dear and for what we all r here temporarily this is not our home nor r we the possessors of our bodies, so enjoy your moments. Akhila did u read the poem I wrote on thoughts. Give me your feedback on how it is written, thanks.

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   January 20, 2017 at 10:40pm

   Definitely i will read and get back..couldn’t take up reading today…

   Permalink  ⋅ Reply
 24. Author
 25. Author

  Akhila

  January 20, 2017 at 10:52pm

  Thank you so much for your constant inspirational words

  Permalink  ⋅ Reply
 26. Author

  Akhila

  January 21, 2017 at 12:57pm

  Oh..what kinda change you expect or you prefer

  Permalink  ⋅ Reply
 27. Joker Shayar

  January 21, 2017 at 1:13pm

  beautiful it is 🙂 and i know you know it 😛

  any way my prayer to God is ” Keep her happy, with me or without me.” 🙂

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply