രംഗ ബോധമില്ലാത്ത കോമാളി

മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവുമധികം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും ആ കോമളിയുണ്ട്. അനുവാദം ചോദിക്കാതെ അതു എപ്പോഴും കടന്നുവരുന്നുമുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ അതു നമ്മുടെ കണ്ണില്‍ കയറിനില്ക്കും , എന്നിട്ട് കാഴ്ച്ചയെ മറക്കും. മറ്റുചിലപ്പോള്‍ അതു നാവിന്‍ തുമ്പിലിരുന്നു അമ്മാനമാടും, എന്നിട്ട് സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കു നിരക്കാത്ത പദവിസ്ഫോടനം നടത്തും. അപ്പോഴൊന്നും ആ കോമാളിയെ ആരും തിരിച്ചറിയുകയില്ല. തിരിച്ചറിയുമ്പോഴെക്കും മൂക്കില്‍ പഞ്ഞി കയറിയിരിക്കും…

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “രംഗ ബോധമില്ലാത്ത കോമാളി

  1. thecucumbercity

    January 7, 2016 at 1:00pm

    Pride ?

    Permalink  ⋅ Reply
  2. Thoughts with Sulaimani

    March 31, 2017 at 9:08am

    ego and pride ethu randu chila nerathe avisyamillathe thalayil kayari erikkum athinte effect konde manasite kannu moodi kalayayum

    Permalink  ⋅ Reply
  3. crystalamayy

    March 31, 2017 at 9:39am

    Darling I am the google translator,I know the language ,is the ans rite?

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

      Akhila

      April 2, 2017 at 11:55am

      Yesss..maybes that’s the root of all devilish nature

      Permalink  ⋅ Reply
    • Author

      Akhila

      April 2, 2017 at 11:56am

      Athu ego and or something else..what do you think dear

      Permalink  ⋅ Reply
      • Shweta Suresh

        April 2, 2017 at 12:18pm

        Kooduthal aalochichaal angane okke interpret cheyyaam but vayichappol first enikku thoniyath maranam thanne aanu aa komali enna

        Permalink  ⋅ Reply
    • Author
        • Author

          Akhila

          April 2, 2017 at 12:22pm

          Oh..that’s a pleasant news.. I am in Kerala itself..

          Permalink  ⋅ Reply
    • Author

      Akhila

      April 2, 2017 at 12:20pm

      Wait..I was trying to decode this.. but helpless. You will have to help me..

      Permalink  ⋅ Reply
      • Martian

        April 2, 2017 at 12:21pm

        Which one..Haha Tamil mixed malayalam.. are you fine? Where you went

        Permalink  ⋅ Reply
  4. Shiva Malekopmath

    March 31, 2017 at 11:57pm

    Akhila it is in Malayali is it.
    I think and feel if you could translate these posts also in English it could be better.
    Shiva

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

      Akhila

      April 2, 2017 at 12:44pm

      Thanks shiva..it’s Malayalam..I will try for a translation

      Permalink  ⋅ Reply
  5. Author

    Akhila

    April 2, 2017 at 12:25pm

    So now you have got many reasons to come here…

    Permalink  ⋅ Reply
  6. soulmateforme

    April 11, 2017 at 4:51pm

    “രംഗ ബോധമില്ലാത്ത കോമാളി”
    Some spelling mistake in heading.

    Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply