ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

അര്‍ഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഞാന്‍ നേടുന്നുണ്ടോ? എന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും ജയങ്ങളും എനിക്കു ചുറ്റും ഒരു പുകമറ പണിതു. കാഴ്ച്ച അവ്യക്താമായപ്പോള്‍ ഈ ഭൂമി മുഴുവന്‍ എനിക്കധീനമെന്നു തോന്നി.

ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

  • Author
   • mataindah

    April 8, 2017 at 3:25pm

    Yup definitely without objections .. Ego is poisonous to one’s character heina?

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     April 8, 2017 at 3:29pm

     Well I am not sure whether its poisonous.. It could be constructive also..isn’t it

     Permalink  ⋅ Reply
     • mataindah

      April 8, 2017 at 3:37pm

      As you said it can be constructive but i feel in such a situation you are focusing on your achievements ..In my perspective ego and self boosting can always create a bad impression among the public that indirectly affect you…
      I may not sound logical but just spoke about my thoughts .
      Thetu undenkl kshemichekaney

     • Author

      Akhila

      April 8, 2017 at 3:41pm

      Kshamikkenda prasnamonnumillallo my dear.. May I ask you to read thoughts of anamika on this

     • mataindah

      April 8, 2017 at 3:49pm

      Oh yea i read it yup i got the point she emphasized indeed it was worth reading but i was talking about people who have achieved nothing and still boosts about their life…

      Okie how many of us will accept a friend who constantly promote about his or her qualification and achievements..

     • Author

      Akhila

      April 9, 2017 at 11:37am

      That’s a point..never we can appreciate someone constantly boasting without any base

     • mataindah

      April 9, 2017 at 9:10pm

      yeaahh !!
      that was my viewpoint ..I was in my sense heina??

     • Author
 1. Author

  Akhila

  April 8, 2017 at 3:37pm

  Wow.. Anamika it’s really inspiring.. Wanna see the arrogant me?

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Author
 3. Author
 4. Reflection of Observer

  April 18, 2017 at 3:13pm

  അഹങ്കാരിക്കുന്നതാണൊ കുഴപ്പം? അതോ..മറ്റൊരു വ്യക്തി അഹങ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണോ കുഴപ്പം????

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply