ഞെക്കി പഴുപ്പിച്ച പഴത്തിനു മധുരമുണ്ടാവില്ല

നിര്‍ബന്ധബുദ്ധി നല്ലതു തന്നെ, അതു മനസ്സിന്‍റെ ദ്റുഢതയെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുമെങ്കില്‍.

പക്ഷെ, ഞെക്കി പഴുപ്പിച്ച പഴത്തിനു മധുരമുണ്ടാവില്ല.

ഇതറിയാഞ്ഞിട്ടാവും പലരും അനവസരത്തിലും നിര്‍ബന്ധബുദ്ധിക്കാരാവുന്നത്.

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “ഞെക്കി പഴുപ്പിച്ച പഴത്തിനു മധുരമുണ്ടാവില്ല

 1. Sreeharsh Rajan

  June 9, 2017 at 10:06pm

  നിർബന്ധവും ശാഠ്യവും മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതു തന്നെ അല്ലേ ചേച്ചി, ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു വ്യത്യസ്ത മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ.. :/ മറ്റൊന്നും ശ്രെദ്ധിക്കാതെ ഉന്നത്തിൽ മാത്രം കൊള്ളിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു തരം ഊന്നൽ..

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Akshay kumar

  June 11, 2017 at 7:43pm

  If it is good enough, it can strengthen the mind’s dignity…well said… 🙂

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply