ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഭാഷയില്‍

എന്നോര്‍മ്മകളിലൊരു തണലായ

ലിഞ്ഞില്ലാതാവാന്‍ നീയോര്‍ത്തു

വെന്നാലറിഞ്ഞീടുക, ബന്ധനം

ചെയ്തു ഞാന്‍ നിന്നെയേറെ മുമ്പേ

മഞ്ഞു പെയ്യുമീയിലപ്പടര്‍പ്പിനുള്ളിലായ്

 

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഭാഷയില്‍

 1. Mila

  May 12, 2017 at 12:19pm

  very good poem!! the title is also great. in the language of the heart!

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Author
 3. Dr Ambu R.Nair

  May 22, 2017 at 8:27pm

  നന്നായിറ്റുണ്ട് അഖിലാ താങ്കളുടെ കുഞ്ഞു കവിത .

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply