ഉത്തരവിറക്കാനും ചെയ്യെണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു പറയാനും ആളുണ്ടെങ്കില്‍ അനുസരിക്കാനും ആളുണ്ടാവും. ഈ ലോകത്തെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന സംസ്കാരം!

If there are people to place orders and lead the show, there will be people to obey also; the well-dressed culture upon which the world is built!

Nations have made walls on boundaries for thousands of years. And the citizens are so obedient, no.. 😉 They are also building wall around their homes to protect them from the so called jealousy eyes of their neighbours…so brilliant…hmmm.

Even in the midst of this wall culture, it was a pleasant moment for me to watch a few people standing on either side of the wall and talking together, yesterday evening… I went back to my childhood days. At that time, there were around 6 to 10 homes in a compound.. definitely not the congested ones as in todays residential villas.  It may take around 4 to 6 minutes by walk to reach the other end if you start from one end of the compound. And many such compounds before you reach a main junction. None of those compounds were segregated by these stone walls, instead there had some small ways in between, a kind of natural walls decorated with hibiscus, henna and all..

Okay, coming back to my yesterday evening, I was so curious to know what they were talking, human instinct, no..;)… But couldn’t hear properly as I was at a few meters away from them. After sometime, I could feel that they were agreeing on something and deducing some plans. May be to visit a place together or to go for a marriage of someone in their colony.

Anyway it was nice to see that the walls were not built in their minds.

So 

Let us join our souls to fight against the wall culture and break the wall of social separation

.