ഉത്തരവിറക്കാനും ചെയ്യെണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു പറയാനും ആളുണ്ടെങ്കില്‍ അനുസരിക്കാനും ആളുണ്ടാവും. ഈ ലോകത്തെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന സംസ്കാരം! If there are people to place orders and lead the show, there will be people to obey also; the well-dressed culture upon which the world is built!

Nations have made walls on boundaries for thousands of years. And the citizens are so obedient, no.. 😉 They are also building wall around their homes to protect them from the so called jealousy eyes of their neighbours…so brilliant…hmmm. Even in the midst of this wall…