മദ്യപാന്മാര്‍ ബോധം നശിച്ചു പറയുന്നതെങ്ങനെ അസത്യമാകും? അബോധാവസ്ഥയില്‍ പുലമ്പുന്നതാവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യം