അര്‍ഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഞാന്‍ നേടുന്നുണ്ടോ? എന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും ജയങ്ങളും എനിക്കു ചുറ്റും ഒരു പുകമറ പണിതു. കാഴ്ച്ച അവ്യക്താമായപ്പോള്‍ ഈ ഭൂമി മുഴുവന്‍ എനിക്കധീനമെന്നു തോന്നി.

ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

Courage is not a masculine virtue. And women are not at all weaker pots.  Still a woman wishes to be in the protective embrace of her man.

It is the most precious moment for a woman to know that her man will do anything he can, to protect her from any danger.  The courage of a woman is the man with her.

female 1he  : your dress looks pretty nice

she: aw, thanks.

he  : you always have a got a good color sense

she: thanks yaar

he  : ……….the chat continues.

Do you really think that the girl enjoys his talking?

She is in fact pity for him as he does not understand how easily he lost his self-esteem.

And definitely exceptions may be there. i.e. there may be girls who like flattering and flirting…

But a self-respecting girl would definitely feel it to be boring and so not genuine. She could never enjoy such blah blah words and definitely she would escape from the situation.