അര്‍ഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഞാന്‍ നേടുന്നുണ്ടോ? എന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും ജയങ്ങളും എനിക്കു ചുറ്റും ഒരു പുകമറ പണിതു. കാഴ്ച്ച അവ്യക്താമായപ്പോള്‍ ഈ ഭൂമി മുഴുവന്‍ എനിക്കധീനമെന്നു തോന്നി. ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

Courage is not a masculine virtue. And women are not at all weaker pots.  Still a woman wishes to be in the protective embrace of her man. It is the most precious moment for a woman to know that her man will do anything he can, to protect her…

he  : your dress looks pretty nice she: aw, thanks. he  : you always have a got a good color sense she: thanks yaar he  : ……….the chat continues. Do you really think that the girl enjoys his talking? She is in fact pity for him…