നിയോഗം

By | July 31, 2015

അപരിചതനെങ്കിലും മറവി പൂണ്ട ചോദ്യമുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍
അക്ഷരങ്ങളെനിക്കു വഴി തരുന്നു.

0 thoughts on “നിയോഗം

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.