സ്പന്ദനം

By | August 5, 2015

നിദ്രയുടെ വാതായനങ്ങളിലൂടെ ഇമ വെട്ടാതെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കണ്‍ചിമ്മിക്കൊണ്ടതു നിസ്സംഗമാവുന്നുവോ ?

ആ മിഴികളിന്‍ സ്പന്ദനമന്യ-
മെന്നാകിലുമലയുന്നൊരെന്‍
മനതാരിന്‍ സ്പന്ദനമറിയാതെ
പോകുമോ ശാരികേ നീയും

0 thoughts on “സ്പന്ദനം

 1. thecucumbercity

  May I know you the time you wrote this, or the time you got this idea, Like evening, morning night ?

  Reply
    1. Akhila Post author

     hmm.. in fact i wrote those two 7 or 8 years back, may be even 10 years back.. Frankly, i just can’t recollect the timings I wrote it.. Most probably in the evening or night as day will be busy at office..

     Reply
     1. thecucumbercity

      ok thats it. Thank You so much.

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.