സ്പന്ദനം

By | August 5, 2015

നിദ്രയുടെ വാതായനങ്ങളിലൂടെ ഇമ വെട്ടാതെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കണ്‍ചിമ്മിക്കൊണ്ടതു നിസ്സംഗമാവുന്നുവോ ?

ആ മിഴികളിന്‍ സ്പന്ദനമന്യ-
മെന്നാകിലുമലയുന്നൊരെന്‍
മനതാരിന്‍ സ്പന്ദനമറിയാതെ
പോകുമോ ശാരികേ നീയും

0 thoughts on “സ്പന്ദനം

 1. thecucumbercity

  May I know you the time you wrote this, or the time you got this idea, Like evening, morning night ?

  Reply
    1. Akhila Post author

     hmm.. in fact i wrote those two 7 or 8 years back, may be even 10 years back.. Frankly, i just can’t recollect the timings I wrote it.. Most probably in the evening or night as day will be busy at office..

     Reply
     1. thecucumbercity

      ok thats it. Thank You so much.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.