ഞാന്‍ ആരു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കും ?

By | April 5, 2016

എന്‍റെ ഹൃദയം എന്നോട് പറഞ്ഞു “അരുത്”,

പക്ഷേ അത് കേള്‍ക്കാന്‍ മസ്തിഷ്കം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.

ഞാന്‍ ആരു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കും ?

0 thoughts on “ഞാന്‍ ആരു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കും ?

  1. Akhila Post author

   thanks a lot. i just created the picture using Microsoft clip art and power point.
   And the post is about emotions and intelligence. It’s Malayalam, my mother tongue. converted as below.
   To whom should I listen ? my heart told me ‘don’t do’. But my brain was unwilling. To whom should I listen . That’s it..

   Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.