ജീവിതം..

By | May 13, 2016

ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു.

പറഞ്ഞവരത് മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല.

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നല്കിയിരുന്നു.

അതുപയോഗിക്കാത്തത് ആരുടെ പിഴയാണ്?

ഈ പിഴയെല്ലാം കൂടി എന്നാണടച്ചു തീര്‍ക്കുന്നത്?

0 thoughts on “ജീവിതം..

 1. dvaal

  This style of writing is so beautiful I wish I could understand it. Sadly, I can’t. I wish language barriers were not a problem. All people should try to speak more languages. It impresses me -how you do that.
  fiddledeedeebooks.wordpress.com

  Reply
  1. Akhila Post author

   thank you.. i can understand the feelings behind your words.. this is malayalam, my mother tongue..

   Reply
 2. Shalini

  I know nothing about the text but what i like the most is the semi heart shapes that spread love within a language ^_^

  Reply
  1. Akhila Post author

   you are really be best support my dear Shalini.. thanks a lot..

   This is my mother tongue, Malayalam.
   Where is your native place..?

   Reply
   1. Shalini

    Am a Mountain girl, From Uttrakhand . Visit sometime, you’ll love the place and song – Beru pakko baar maasa (A fruit that grows all 12 months) 😉

    Reply
    1. Akhila Post author

     oh.. I am proud to have a mountain girl in my network 😉
     so what are you doing..?
     also welcome to the God’s own country..

     Reply
     1. Akhila Post author

      is it.. so do let me know when you visit here..?

     2. Shalini

      For sure, even am big fan of coconuts & Kozikodan wheat halwa (apologies if spelling is wrong) now i’ve more good reasons to be there soon 😉

     3. Akhila Post author

      Really.. so let me know that reasons…;)
      anything secret..?

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.