ജീവിതം..

ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു.

പറഞ്ഞവരത് മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല.

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നല്കിയിരുന്നു.

അതുപയോഗിക്കാത്തത് ആരുടെ പിഴയാണ്?

ഈ പിഴയെല്ലാം കൂടി എന്നാണടച്ചു തീര്‍ക്കുന്നത്?

0 thoughts on “ജീവിതം..

 1. This style of writing is so beautiful I wish I could understand it. Sadly, I can’t. I wish language barriers were not a problem. All people should try to speak more languages. It impresses me -how you do that.
  fiddledeedeebooks.wordpress.com

 2. I know nothing about the text but what i like the most is the semi heart shapes that spread love within a language ^_^

  1. you are really be best support my dear Shalini.. thanks a lot..

   This is my mother tongue, Malayalam.
   Where is your native place..?

   1. Am a Mountain girl, From Uttrakhand . Visit sometime, you’ll love the place and song – Beru pakko baar maasa (A fruit that grows all 12 months) 😉

    1. oh.. I am proud to have a mountain girl in my network 😉
     so what are you doing..?
     also welcome to the God’s own country..

     1. For sure, even am big fan of coconuts & Kozikodan wheat halwa (apologies if spelling is wrong) now i’ve more good reasons to be there soon 😉

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: