പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

പ്രണയം മൌനമാണ്. അതിന്‍റെ സാന്നിധ്യമറിയാന്‍ ശബ്ദമില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം. അതറിയുന്തോറും പ്രണയത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

നേരെമറിച്ച് ആ വാക്കുകള്‍ക്ക് ശബ്ദം വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്തോറും പൊരുത്തമില്ലായ്മയുടെ ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

Considering your requests, I am translating this..

Love is quietness. Its presence can be sensed on appreciating the meaning of those speechless words. Realizing the same, the intensity of love will be snowballing day by day.

On the other hand, if it is demanded to have voice for those words, the depth of disjoint will be increasing.

25 thoughts on “പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

 1. Have you not read my last post Akhila ! Lost in translation……Please translate all those lines….I want to know ! Haven’t you heard, curiosity kills the cat. I’m a cat and this is killing me 😛

  1. thank you so much.. I read your post now..hmm.. frankly speaking i am afraid, if I translate, the emotions behind the words will be lost..
   anyway it is about the beauty of unspoken love..

 2. oh my little fairy.. if I translate it, I am afraid , the emotions behind the write up will be lost.. any way let me try..

 3. Never seek to tell thy love
  Love that never told can be;
  For the gentle wind does move
  Silently, invisibly.

  I told my love, I told my love,
  I told her all my heart,
  Trembling, cold, in ghastly fears–
  Ah, she doth depart.

  Soon as she was gone from me
  A traveller came by
  Silently, invisibly–
  O, was no deny.

  By William Blake

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: