പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

By | June 8, 2016

പ്രണയം മൌനമാണ്. അതിന്‍റെ സാന്നിധ്യമറിയാന്‍ ശബ്ദമില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം. അതറിയുന്തോറും പ്രണയത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

നേരെമറിച്ച് ആ വാക്കുകള്‍ക്ക് ശബ്ദം വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്തോറും പൊരുത്തമില്ലായ്മയുടെ ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

Considering your requests, I am translating this..

Love is quietness. Its presence can be sensed on appreciating the meaning of those speechless words. Realizing the same, the intensity of love will be snowballing day by day.

On the other hand, if it is demanded to have voice for those words, the depth of disjoint will be increasing.

24 thoughts on “പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

 1. pins & ashes

  I would add, a deeper sense of “pranayam” knows that the unspoken is love, it needs no words, it needs just vibes..:)

  Reply
  1. Akhila Post author

   thanks Ash.. yes it just need vibes…it will speak for itself..

   Reply
 2. myheartbeats4ublog

  Hi.. yet another beautiful one! True – Silent love speaks volumes, the unspoken words augmenting its intensity ….but then,….

  Reply
 3. avinamdar

  Have you not read my last post Akhila ! Lost in translation……Please translate all those lines….I want to know ! Haven’t you heard, curiosity kills the cat. I’m a cat and this is killing me 😛

  Reply
  1. Akhila Post author

   thank you so much.. I read your post now..hmm.. frankly speaking i am afraid, if I translate, the emotions behind the words will be lost..
   anyway it is about the beauty of unspoken love..

   Reply
  1. Akhila Post author

   ha ha.. it is in my mother tongue.. and it is about unspoken love..

   Reply
 4. Akhila Post author

  oh my little fairy.. if I translate it, I am afraid , the emotions behind the write up will be lost.. any way let me try..

  Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.