പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

By | June 9, 2016

hmm.. I translated the language, but the emotions..?

35 thoughts on “പ്രണയം മൌനമാണ്, The silent love..

 1. Akhila Post author

  you are most welcome mahesh..you are absolutely right in understanding the speechless love.. and thank you friend..

  Reply
   1. elaine

    i don’t think so…but people get misunderstood between incidental like and true love

    Reply
    1. Akhila Post author

     yes.. that misunderstanding might arise out of silly fascinations..

     Reply
  1. pins & ashes

   Try translating once again, verbatum alla.. the essence of it in English.. 🙂 (parajuneullu tto)

   Reply
   1. pins & ashes

    … When you and I are together there is love
    There is love even when we are together but are quiet
    it sits between us, silently running from you to me, me to you..
    Unspoken,
    it is there in your smile..
    I see it twinkling in your fingertips when you type..
    ssshhhhhh! don’t say a word …

    Reply
 2. Akhila Post author

  you are my little fairy…but i think i could translate only the language, not the soul..

  Reply
 3. Shalini

  You no need to translate it, mere title sums the emotions even though i am unable to decipher Malayalam 😉

  Reply
   1. ambutvlm

    WordPress പോലുള്ള ഒരു internationl canvas ൽ മലയാള രചനകൾ കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും തന്നെ പുണ്യം. അതിൽ തന്നെ മനോഹാരിയായ താങ്കളുടെ ലളിത രചനകൾ ഹൃദയഹാരിയാണ്. ഇനിയും മലയാള രചനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    Reply
  1. ambutvlm

   തിരുഇല്ലം ശോഷിച്ച് ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലം, കേരള ദേശത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ശ്രീ പരശുരാമസ്വാമി യുടെ അമ്പലമുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടം ബലിതർപ്പണത്തിന് പ്രശസ്ഥമാണ്.

   Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.