ശിലയും ശില്പ്പവും

By | August 15, 2016

ഒരു വാക്കിലുമുരുകാത്ത

ശിലയാവാനാശിച്ചു ഞാന്‍

ഒരു നോക്കിലുമലിയാത്ത

ശില്പ്പമാവാനോര്‍ത്തു ഞാന്‍.

ഓരോ ശിലയിലുമാത്മാവു കണ്ട

നാളൊരു ശില്പ്പിയായി ഞാന്‍.

ശിലയാവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാന്‍

ശില്പ്പമാവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാന്‍

ശിലയില്‍ ശില്പ്പം പണിയുമൊരു

കല്‍മണ്ഡപത്തിന്‍ ശില്പ്പിയായി ഞാന്‍.

0 thoughts on “ശിലയും ശില്പ്പവും

 1. pins & ashes

  the rest of india wants a translations, and a few Malayalees like me too.. too lazy to read Mal in the morning!

  Reply
  1. Akhila Post author

   i am leaving the translation to malayalee readers..the lazy you too included..

   Reply
   1. pins & ashes

    (A literal translation)

    I wanted to be like that stone that does not melt under words …
    I wanted to be that sculpture that does not melt under a gaze ..

    I became that sculptor who saw a soul in every stone (I carved)

    I dreamt of becoming a stone
    I dreamt of becoming a sculpture
    However, I ended up being a scultpor who created sculptures out of stones

    Reply
 2. Jackie Jain

  Happy Independence day Akhila. But I am unable to understand the language. Even though I know Telugu, I find no link in between these two languages.

  Have a great week ahead. 🙂

  Reply
  1. Akhila Post author

   Thanks Jackie..happy independence to you too..
   this is malayalam, my mother tongue..

   Reply
 3. Akhila Post author

  oh.. sumit.. after a long gap, you are back and asking me to translate..
  okay, i will translate the entire stuff like this ‘ man proposes, god disposes’

  Reply
    1. Akhila Post author

     ha ha..njan kai vechalum bhangiyillenna ash parayunnathu.. athondu, i stopped translating.. see her translation..

     Reply
 4. Akhila Post author

  hmm..literal translation wont do justice to the underlying emotions.. that’s why i stopped translating.. now you understood why i didnt take that chance..

  Reply
  1. pins & ashes

   haha! it does give the essence… ! let’s see. somebody else can work on this and do another one. it will be fun reading the different versions..

   Reply
 5. pins & ashes

  I wanted to be

  A stone with a soul
  A sculpture with a heart

  And I became the sculptor …
  The sculptor who carved out soulful sculptures from soulful stones

  I became the sculptor who breathed life into stone

  (The picture and the post has changes in the shilpi part alle)

  I sleepy.. Me off! Chumma oru rasam

  Reply
   1. pins & ashes

    this is not a literal translation, therefore.. ! baaki after I wake up, hope somebody else comes by and does a better job of translating it.. literal or otherwise.. gn

    Reply
  1. pins & ashes

   Vicky are you game ..let’s wait. Where is the mistake which line..now I fins the spelling of sculptor is missing a t in a line somewhere

   Reply
   1. vicky

    I never wanted to be a stone,
    a stone that melts for
    the magical spells of love,
    I wanted to be the
    Koh -i- Noor
    the queen of diamonds.

    I wanted to be a sculpture
    that withstands the gaze
    of the most charming eyes,
    I wanted to be the
    David of Michael Angelo.

    I wanted to be a painting
    that stays mysterious
    for centuries,
    I wanted to be the
    Mona Lisa of Leonardo.

    I wanted to be a diamond
    I wanted to be a sculpture,
    I wanted to be a painting,
    I wanted to be a masterpiece.

    In the end..
    with all those dreams in the heart
    life made me a sculptor,
    a sculptor who gives life to the stones I carve

    Reply
    1. Akhila Post author

     this is a totally different version, but still ensuring the essence completely..thumbs for your romantic touch…
     why don’t you post it..?

     Reply
 6. G.Radhakrishnan Poonthura

  ഒരു യഥാർത്ഥ ശില്പിക്കു മാത്രമേ ഇത്തരം കാവ്യ ശില്പങ്ങൾ കൊത്താൻ കഴിയൂ ! മനോഹരം.

  Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.