കാര്‍മുകില്‍ വിരഹം

By | September 30, 2016

എന്നെപ്പുണരും കാര്‍മുകില്‍ വിരഹമൊരു

മഴയായെങ്കിലെന്നേറെ കൊതിച്ചു ഞാന്‍

പാതി കൂമ്പിയ മിഴികളേറെ പണിപ്പെട്ടു

തുറന്നിട്ടുമൊന്നും കാണാനില്ലാതുഴന്നു ഞാന്‍

ഇരുട്ടിനെ ഭേദിച്ചൊരു മിന്നല്പ്പിണരായെന്‍

പ്രാണന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കില്‍….

..രാവന്തിയോളം നിന്നെത്തേടിയലഞ്ഞൊരു

രാപ്പാടി പിന്നെയും നിശബ്ദമായ് പാടീ:

“നിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം പ്രണയമോ പ്രതികാരമോ,

എന്തിനെന്നെ നീ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നു”

53 thoughts on “കാര്‍മുകില്‍ വിരഹം

    1. Akhila Post author

     is there a bat in your dp.. at the very first look, it appeared to be the face of a girl..

     Reply
 1. Akhila Post author

  So be ready with a pen and book…i will be back in a short while with a bamboo stick

  Reply
  1. prashantt

   Fiery lady back in action again,i mean threatening me before giving the classes.I will arrange book & pen but please come with coffee thats more popular of south instead bamboo stick ;p

   Reply
 2. Joker Shayar

  “very nice embroidery” 😀

  that’s what i can say as i can’t read this language :p and i was looking for translation in comments lol

  Reply
 3. Akhila Post author

  ha ha.. thank you TM..
  A nightingale asks ” i donno whether your path is on love or revenge. why are you hurting me without killing me”

  Reply
 4. Mohammed Ihjas :)

  I think your Malayalam posts have an edge over the English 🙂 Concise and enjoyable.

  Sometime it is difficult to understand Whether it is revenge or love.

  But always be positive separations help to grow the love deep inside the heart.

  Muhabbat bhi zarrori di, Bichadna bhi zarrori di 🙂

  Reply
 5. skd

  Sathyangalokke arinjeedumenkilum dukham varumbol karanju pokunnu….. But, this girl is good. A hi-fi to you akhila. However, i felt the kavitha is not over…. so…

  Reply
     1. skd

      [please give me some time, don’t know when…but one day I will fill it up! ]

     2. skd

      sammathichu…pettoo njan 🙂 [Noted this in my list!]
      btb, you i did sent a linkedin req to you. Did you get?

    1. Akhila Post author

     You added meaningful insights to my lyrics…thanks a ton.. It was wonder for me to know you came up with that even after 2 years..without forgetting the same..

     Reply
     1. skd

      Thank you! Btb, that time i added few lines and kept in my notes. Saw that today and was in a mood to write after an interval… Also thought of suprise you! Happy that you liked it…

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.