ഞാനെന്ന സത്യം

By | November 11, 2016

ഞാനാണു നീയെന്നഹന്തയോ

നിന്നെയേറ്റം ഭ്രമിപ്പിച്ചിടുന്നു

ഞാനെന്ന സത്യം ക്ഷണികമെ

ന്നെന്തേ നീയിനിയുമറിഞ്ഞതില്ല

മേനി തന്‍ പുറംമോടി മിനുക്കി

ത്തുടച്ചു ഞാന്‍ ലയിപ്പിച്ചിടാം

നിന്നെയാവോള, മെന്‍വരുതി

യെലെന്നുമെന്‍ മനസ്സേ നിന്നെ

ഞാന്‍ പൂജിച്ചിടാം, ഞാനെന്ന

ദേഹി തന്‍ പ്രാണന്‍ വിടയാവോളം

മനസ്സേ നിന്നെ ഞാന്‍ കുടിയിരുത്താമന്യ

യാമൊരു ദേഹിയെത്തേടി നീയകലുവോളം

0 thoughts on “ഞാനെന്ന സത്യം

 1. Akhila Post author

  i too wish..i am leaving it to mallu readers. i will spoil it if myself do the translation..;)

  Reply
 2. Akhila Post author

  athu matram ennodu parayalle ente chithre…mumpokke njan translate cheythathokke van kulamayatha..
  angha… can you give a try dear..? i am very bad in translating emotions…

  Reply
  1. Akhila Post author

   thank you hari….may i tell one thing, instead of positive comments, it’s high time that you should reveal your critic style too 😉

   Reply
   1. myheartbeats4ublog

    you know i could be severely critical, starting with a ‘but’….but may I tell you some thing, it feels really nice to get a positive comment. btw, this poem was exceptionally nice(in my perception), akhila

    Reply
    1. Akhila Post author

     ya, i know that your but is a kind of disagreement..but never did i feel it in critic way..lol, may be your way of saying ‘no’ in a polite way…really an art..
     as you said, it’s nice to get positive comments..but it’s also puzzling like how could something be so nice…

     Reply
     1. myheartbeats4ublog

      hmmm…interesting thought, ‘how could something be so nice’?
      yes, that ‘but’ is perhaps my way of a polite …(idea for my next post – the art of telling no??)
      let me comrade, continue admiring the creative efforts of great guys like you…but

     2. Akhila Post author

      you must write that post…you only can write that…

      again, but… this time what happened..?

    1. Akhila Post author

     oh..you have a follow up.. i need to be cautious that there are someone trying to translate this, definitely not me..
     i am too bad in translating emotions…

     Reply
    1. Akhila Post author

     leave this, until someone translate this. but there is a specific post demanding your words…check it out under the women category in my blog

     Reply
 3. Akhila Post author

  thanks Ambu…you are right..sometimes in mother tongue only we can express those words deep from heart..

  Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.