മഞ്ഞുതുള്ളി

By | December 9, 2016

തണുപ്പിന്‍ മൂടുപടമകറ്റി, മെല്ലെ

യെണീറ്റു ഞാന്‍, നിന്നെയലട്ടാതെ.

അന്നേരമാമിഴിയിണകളനങ്ങിയോ

എനിക്കായെന്തോ മന്ത്രിച്ചുവോ?

നിന്‍ ചുണ്ടിലെ ഹിമകണമാവാന്‍

വെമ്പിയെന്‍ മനസ്സിനെയടക്കി വീണ്ടു

മുണര്‍ന്നു ഞാന്‍, ഇത്തിരിവെട്ടത്തിലേ-

ക്കൊരലസമാം മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്.

0 thoughts on “മഞ്ഞുതുള്ളി

  1. Akhila Post author

    My God..translation could be done. But it will be difficult to translate the emotions behind the poem

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.