മഞ്ഞുതുള്ളി

By | December 9, 2016

തണുപ്പിന്‍ മൂടുപടമകറ്റി, മെല്ലെ

യെണീറ്റു ഞാന്‍, നിന്നെയലട്ടാതെ.

അന്നേരമാമിഴിയിണകളനങ്ങിയോ

എനിക്കായെന്തോ മന്ത്രിച്ചുവോ?

നിന്‍ ചുണ്ടിലെ ഹിമകണമാവാന്‍

വെമ്പിയെന്‍ മനസ്സിനെയടക്കി വീണ്ടു

മുണര്‍ന്നു ഞാന്‍, ഇത്തിരിവെട്ടത്തിലേ-

ക്കൊരലസമാം മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്.

0 thoughts on “മഞ്ഞുതുള്ളി

  1. Akhila Post author

    My God..translation could be done. But it will be difficult to translate the emotions behind the poem

    Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.