I will never leave you alone

By | January 20, 2017

“എന്നും നിങ്ങളെന്‍റെ കൂടെയുണ്ടാവണം. എന്‍റെ കണ്ണടയുവോളും എനിക്കു നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം.”

ഇതൊന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞതല്ല. എവിടൊക്കെയോ കേട്ടു മറന്ന ചിലതു.
ഞാനതിനെ ഒന്നൂടൊന്നു മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചപ്പോള്‍ മറഞ്ഞിരുന്ന സ്വാര്‍ഥതയാണു കണ്ണില്പ്പെട്ടതു.

അതല്ലേ സത്യം?

എനിക്കു ജീവിക്കാന്‍ നിങ്ങളെ വേണം എന്ന അന്തര്‍ലീനമായ സത്യം. സ്വാര്‍ഥത നിറഞ്ഞ സത്യം.

——–

“Oh God, please don’t take him away from me as long as I am alive”

Such a lovely prayer, no..? What do you think..?

Here, someone is emphasizing that he/she can’t live without his/her soul-mate.

Can you see love there?

“No worries once your life is over, but what about your soul-mate? Can he/she live without you? Who will take care of him/her? Your life was safe as he/she was with you until your last breath. Now what will happen to him/her in your absence? You are least bothered on that as you are already dead. Isn’t it..? That’s why you are praying like “Oh God, please don’t take him away from me as long as I am alive”

Unfortunately my eyes could not trace the least bits of love over there. Is it not all about selfishness?

Instead I found this much thoughtful I will never get over the grief of losing you as you are my life breath. But moreover I love you and can never make you alone. So my Lord, please keep me alive atleast till his last breath so that my honey will never be alone”

69 thoughts on “I will never leave you alone

 1. Sha'Tara

  Love is essentially a selfish emotion. One loves because one wants something from… whatever or whomever. Love is about reciprocity: I give you, now you give me. Love says, “Why don’t you love me as much as I love you?” Love asks, “You say you love me, yet you do things you know are hurtful to me.” Love is a force of attraction for personal gain and mutual self-satisfaction.
  There is a much better approach to all of life, and that’s to be a compassionate being. Then the above prayers become meaningless, unnecessary. The compassionate being is there for the other and puts the self last. Also, the compassionate being has no soul mate, s/he has no need of one for compassion makes one complete in oneself through self-empowerment.
  My “two-bits” worth, Akhila… 🙂

  Reply
  1. Akhila Post author

   thanks for your ‘two-bits’ shatara.. yes, really you mentioned two things, one is on the selfish love and the other on the selfless compassion..but i feel some stage is there in between the two, cannt define it, but i can experience it..

   Reply
 2. myheartbeats4ublog

  liked the post, liked the 09:25 comment too. love has an element of selfishness… but then, that perhaps adds to the sweetness of love. the last para too is fine…b

  Reply
  1. Akhila Post author

   9.25 comment.. let me check..just started now..
   i agree that love has an element of selfishness, i donno how to define it.. may be it is not even selfishness, i just donno…

   but that truth hurts me a lot unknowingly..

   Reply
   1. myheartbeats4ublog

    but then, ma’am, that is the bare truth of life…’my’ son/daughter/husband/wife/sister/brother/parents…here too, the ‘my’ casts a subtle shadow on the aspect of the associated ‘love’..

    ouch….and true, it hurts me too ma’am

    Reply
 3. elaine

  I have heard the first dialogue very commonly but yes Akhila the second statement is more thoughtful filled with innocent love (this i have noticed only once in an old malayalam movie of Oduvil Unnikrishnan) 🙂

  Reply
  1. Akhila Post author

   yes, i remember that amma telling like that… athu sherikkum oru turning point ayrunnu

   Reply
   1. elaine

    yeah… athu thanney…if such a mentality begin to exist between the better halves the relationships become more meaningful i believe 🙂

    Reply
 4. prashantt

  This is very emotional but i feel these emotions sometimes for my family though i am unmarried but this thought in wider perception comes to our mind for our close ones.

  Reply
 5. Shalini Sharrma

  I don’t know if love is there because love can’t be selfish and love don’t decide fate for us, whether we’ll leave together or me before you. It’s just like love is in letting go that person and keeping that strength to go beyond the last chapter of your life. I may sound Gibberish so, excuse 😀

  Reply
 6. rommel

  Deep inside, people in a relationship, especially those with kids, all think this way. It’s just too honest for anyone to say it.

  Reply
 7. chembaneer

  മധുരം ചാലിച്ച് മൊഴിയുന്ന വാക്കുകളിൽ പലതും
  സ്വാർത്ഥമാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാൻ
  കാലത്തിനൊപ്പം നടക്കേണ്ടിവരും…ഒരുപാടു ദൂരം….

  Reply
  1. Akhila Post author

   hmm… anginathe vakkukalonnumillatheyum pranayam ennum yuvathuam thudichu nilkkum..ille..?

   Reply
 8. skd

  Behind a love, there is a fear of losing it(so deep), this turns as ‘selfishness’ or ‘possessiveness’. It’s a chain reaction. Appo sari… Keep Smiling Selflessly… 🙂

  Reply
  1. Akhila Post author

   fear of losing will be there.. even then don’t you find that last prayer more heart touching..

   Reply
 9. Meenakshi Sethi

  Only unconditional, unselfish love has the power to wish something like that….I agree with you on each and every word you wrote!

  Reply
 10. boundlessblessingsblog

  Hmm great Akhila though life is life and who knows who will go first so live your life with whoever comes in your life and have a blast and enjoy. Leave everything to your destiny.

  Reply
 11. spudbudette

  Great insight. I am thankful that God never answers prayers only because we ask. He would cease being God – He would be our genie. Blessings!

  Reply
 12. Akhila Post author

  Thanks liza.. I love your belief. And yes, it makes me at a little better position even though it’s disheartening to leave the loved ones…

  Reply
 13. boundlessblessingsblog

  Yes dear and for what we all r here temporarily this is not our home nor r we the possessors of our bodies, so enjoy your moments. Akhila did u read the poem I wrote on thoughts. Give me your feedback on how it is written, thanks.

  Reply
 14. Joker Shayar

  beautiful it is 🙂 and i know you know it 😛

  any way my prayer to God is ” Keep her happy, with me or without me.” 🙂

  Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.