വക്രത, Who is more crooked?

By | February 10, 2017

തന്‍റെ ഇംഗിതം നിറവേറാന്‍ പോകുന്നതിന്‍റെ നിഗൂഢമായ ആനന്ദത്തോടെ അയാള്‍ ചിരിച്ചു.നിഷ്കളങ്കമായ ഹ്റുദയത്തിലേക്ക് വിദ്വേഷത്തിന്‍റെ കൊടിയവിഷം കുത്തിവെച്ചതിന്‍റെ ചാരിതാര്‍ഥ്യം അയാളുടെ കണ്ണുകളില്‍ നിഴലിച്ചു.

അന്നേരം ആ നിഷ്കളങ്ക ഹ്റുദയം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, യാതൊരു വിദ്വേഷവുമില്ലാതെ….

അതയാള്‍ അറിഞ്ഞില്ല.

He smiled, a smile of crookedness after injecting poison to an innocent heart. But the innocent heart was laughing silently.

0 thoughts on “വക്രത, Who is more crooked?

  1. Reflection of Observer

    കോപമെന്നത് വിത്തെന്നറിയണം
    പാപമാകുന്ന മരാമരത്തിന്നെടോ
    [സ്ത്രീ പർവ്വം]

    Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.