ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

By | April 7, 2017

അര്‍ഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഞാന്‍ നേടുന്നുണ്ടോ? എന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും ജയങ്ങളും എനിക്കു ചുറ്റും ഒരു പുകമറ പണിതു. കാഴ്ച്ച അവ്യക്താമായപ്പോള്‍ ഈ ഭൂമി മുഴുവന്‍ എനിക്കധീനമെന്നു തോന്നി.

ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

24 thoughts on “ഇതു തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരം?

    1. Akhila Post author

     Well I am not sure whether its poisonous.. It could be constructive also..isn’t it

     Reply
     1. mataindah

      As you said it can be constructive but i feel in such a situation you are focusing on your achievements ..In my perspective ego and self boosting can always create a bad impression among the public that indirectly affect you…
      I may not sound logical but just spoke about my thoughts .
      Thetu undenkl kshemichekaney

     2. Akhila Post author

      Kshamikkenda prasnamonnumillallo my dear.. May I ask you to read thoughts of anamika on this

     3. mataindah

      Oh yea i read it yup i got the point she emphasized indeed it was worth reading but i was talking about people who have achieved nothing and still boosts about their life…

      Okie how many of us will accept a friend who constantly promote about his or her qualification and achievements..

     4. Akhila Post author

      That’s a point..never we can appreciate someone constantly boasting without any base

 1. Akhila Post author

  Wow.. Anamika it’s really inspiring.. Wanna see the arrogant me?

  Reply
 2. Reflection of Observer

  അഹങ്കാരിക്കുന്നതാണൊ കുഴപ്പം? അതോ..മറ്റൊരു വ്യക്തി അഹങ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണോ കുഴപ്പം????

  Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.