എന്‍റെ വിധേയത്വം

By | June 2, 2017

എന്‍റെ വിധേയത്വം ഒരിക്കലും എന്‍റെ കഴിവുകേടല്ല. അതു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നതാണു.

ഇനിയത് ഒരിക്കലും അടര്‍ത്തിമാറ്റാനാവാത്ത വിധം എന്‍റെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തോടലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നുപൊയി.

10 thoughts on “എന്‍റെ വിധേയത്വം

 1. elaine

  “എന്‍റെ വിധേയത്വം ഒരിക്കലും എന്‍റെ കഴിവുകേടല്ല. അതു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നതാണു.”- This is a perfect statement of attitude which most of us forget about ourselves and dedicatedly service for others.
  “ഇനിയത് ഒരിക്കലും അടര്‍ത്തിമാറ്റാനാവാത്ത വിധം എന്‍റെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തോടലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നുപൊയി.”— This shows how much in depth we love to be there for others no matter whether we r appreciated/ considered or not 🙂

  Reply
 2. elaine

  hihi….. ippo ingane ullavar undo…. but nammude ammamaarokke ee category il pedum

  Reply
 3. elaine

  I am good, back to work in goa and he went back (ini pranayaadramaaya kaathirippaanu) 🙂 :p , happy to have mom and him added to the family 🙂

  Reply
  1. Akhila Post author

   Oh…waiting phase ano…it’s also a good period to ignite the love in both of you

   Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.