ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഭാഷയില്‍

By | February 10, 2018

എന്നോര്‍മ്മകളിലൊരു തണലായ

ലിഞ്ഞില്ലാതാവാന്‍ നീയോര്‍ത്തു

വെന്നാലറിഞ്ഞീടുക, ബന്ധനം

ചെയ്തു ഞാന്‍ നിന്നെയേറെ മുമ്പേ

മഞ്ഞു പെയ്യുമീയിലപ്പടര്‍പ്പിനുള്ളിലായ്

 

[amazon_link asins=’8184231172,B01MXBTDIZ,B01M7YHVAI’ template=’ProductCarousel’ store=’httpqualitync-21′ marketplace=’IN’ link_id=’3c3b17c0-0ccb-11e8-9c0e-9d5a6e75be63′]

7 thoughts on “ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഭാഷയില്‍

  1. Mila

    very good poem!! the title is also great. in the language of the heart!

    Reply
  2. Dr Ambu R.Nair

    നന്നായിറ്റുണ്ട് അഖിലാ താങ്കളുടെ കുഞ്ഞു കവിത .

    Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.