ഒരു കവിതാസംഗ്രഹം, “ഹിമകണം”

By | December 13, 2018

ഒരു കവിതാസംഗ്രഹം,

“ഹിമകണം”

5 thoughts on “ഒരു കവിതാസംഗ്രഹം, “ഹിമകണം”

 1. pravya

  Wow…..എല്ലാ കവിതകളും ഒന്നിന് ഒന്നു മെച്ചം……നന്നായിട്ടുണ്ട്…… ശിലയും ശില്പവും

  Reply
 2. Kurian

  Hello Akhila, what a beauty you have here. I am not good in poetry but whatever I have seen here is beautiful.
  And I liked ‘അംബിളി അമ്മവന്റെ പ്രണയം’ best. It touched my imagination and helped me to dream.
  Thank you and congratulations Akhila ❤️

  Reply
  1. Akhila Post author

   Thank you so much. I am so delighted that my words let you dream..have a nice time

   Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.